Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2022

        Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Công văn 679/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022. Nhà trường thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, các giảng viên, sinh viên đã được giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 như sau (Chi tiết xem trong Công văn đính kèm).
1. Mục đích
        - Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn trong cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;
         - Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;
         - Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng năm 2022.
2. Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (30/6/2022).
3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng
        Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng được quy định tại Điều 3 Thông tư 45.
4. Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng
        Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45.
5. Số lượng đề tài gửi tham gia Giải thưởng: được lựa chọn gửi dự thi trên cơ sở căn cứ các đề tài đạt giải cao sau khi dự thi cấp Trường và đáp ứng được Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45.
6. Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng
        Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng được quy định tại Điều 10 Thông tư 45.
7. Thời gian thực hiện
        Căn cứ trên cơ sở Công văn 679/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được giao theo Quyết định 2186/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 18/11/2021 tiến hành tổ chức nghiệm thu như sau:
       - Thời gian tổ chức nghiệm thu cấp Khoa: Từ 04/4/2022 đến 15/4/2022;
      - Thời gian gửi hồ sơ dự thi cấp Trường được gửi về Phòng KH-CN (tối đa mỗi đơn vị được gửi 02 công trình xuất sắc và đối với đơn vị có đề tài NCKH sinh viên đạt giải Nhất trong năm học 2020-2021 thì được gửi thêm 01 đề tài): Từ 16/4/2022 đến 29/4/2022;
       - Thời gian dự kiến tổ chức dự thi cấp Trường: Trong tháng 5/2022;
       - Thời gian gửi dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định trước 30/6/2022.
(Các biểu mẫu quy định được đăng tải trên website: http://khcn.vimaru.edu.vn)
Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ, điện thoại 0225.3829111/ 0945.506.468.