Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên và lựa chọn tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024

Căn cứ nội dung Công văn 654/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.
Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 27/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024;
Căn cứ Quyết định số 276A/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 28/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024;
Thực hiện công văn số 1258/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2023-2024;
Nhà trường thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, các giảng viên, sinh viên đã được giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 thông tin về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 như sau (Chi tiết xem trong Công văn đính kèm).
1. Mục đích
- Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn trong cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;
- Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;
- Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng năm 2024.
2. Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước 30/6/2024).
3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng
Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng được quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT.
4. Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng
Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT.
5. Số lượng đề tài gửi tham gia Giải thưởng: được lựa chọn gửi dự thi trên cơ sở căn cứ các đề tài đạt giải cao sau khi dự thi cấp Trường và đáp ứng được Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT.
6. Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng
Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng được quy định tại Điều 10 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT.
7. Thời gian thực hiện
Căn cứ trên cơ sở Công văn 654/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được giao theo Quyết định 1970/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 27/10/2023 tiến hành tổ chức nghiệm thu như sau:
- Thời gian tổ chức nghiệm thu cấp Khoa/Viện: Từ 04/4/2024 đến 18/4/2024. Thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và bàn giao về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16h00 ngày 24/4/2024 (Hồ sơ bao gồm: Bản in có ký Hồ sơ nghiệm thu và file điện tử toàn văn báo cáo tổng kết của các đề tài NCKH Sinh viên).
- Thời gian nhận hồ sơ tham dự hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài và xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường (tối đa mỗi đơn vị được gửi 02 công trình xuất sắc và đối với đơn vị có đề tài NCKH sinh viên đạt giải Nhất trong năm học 2022-2023 thì được gửi thêm 01 đề tài): Từ 18/4/2024 đến 25/4/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài và xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường: Trong tháng 5/2024.
- Thời gian lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định trước 28/6/2024.
(Các biểu mẫu quy định được đăng tải trên website: http://khcn.vimaru.edu.vn)
Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ, điện thoại 0225.3829111 hoặc các chuyên viên phụ trách Khoa/Viện để được hỗ trợ ./.