Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021)

Nhân dịp chào mừng năm mới 2021, Nhà trường xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 65 (2021) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 01/2020 hoặc tháng 02/2021, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, Nhà khoa học tham gia viết bài.
Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải trước ngày 23/12/20202 để Ban biên tập tiến hành quy trình bình duyệt bài đăng theo quy định trước khi phát hành.
Các nội dung lĩnh vực chuyên môn được công bố trên Tạp chí bao gồm:
- Lĩnh vực hàng hải;
- Lĩnh vực Cơ khí - Động lực;
- Lĩnh vực Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin;
- Lĩnh vực Đóng tàu - Công trình nổi;
- Lĩnh vực bảo vệ môi trường biển;
- Lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng hải;
- Lĩnh vực xây dựng công trình thủy - cảng biển;
- Lĩnh vực Kinh tế Hàng hải.
Thủ tục gửi đăng bài báo bao gồm:
- 01 bản in bài báo (theo đúng thể lệ bài đăng) có chữ ký tác giả và ghi rõ ngày nộp bài;
- Lệ phí kiểm tra tỷ lệ tương đồng theo quy định của BQL phần mềm Turnitin;
- 01 file điện tử của bài báo (theo đúng thể lệ bài đăng) được gửi qua email: jmst@vimaru.edu.vn.
Theo Quy định của Nhà trường, Ban biên tập tạp chí sẽ tiến hành thu lệ phí bài đăng đối với Tác giả ngoài Trường, căn cứ vào khoản 29.5. qui định về mức chi cho công tác xuất bản Tạp chí KH-CN Hàng hải thuộc Điều 29 của Qui chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành theo Quyết định số: 1756/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/9/2017, mức lệ phí đối với 1 bài báo được quy định là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.). Mức lệ phí Tạp chí sẽ được áp dụng đối với các Tác giả không thuộc biên chế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (đối với nhóm Tác giả sẽ chia đều theo số lượng thành viên nhóm Tác giả).
Thể lệ bài đăng và form mẫu bản thảo bài đăng xin mời xem tại: http://www.khcn.vimaru.edu.vn/tin-tuc/gioi-thieu-tap-chi
Các số Tạp chí đã xuất bản xin mời xem tại: http://www.khcn.vimaru.edu.vn/tap-chi
Nhận được thông báo này, Ban biên tập Tạp chí đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các Cán bộ, Giảng viên của đơn vị mình biết để viết bài tham gia Tạp chí.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, Phòng 206B, Tầng 2 Nhà A1. ĐT: 0225.3829111.