Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau:
1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của đơn vị năm học 2018-2019 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm: Biên bản xét duyệt đề tài; Danh sách tổng hợp của đơn vị; Phiếu đăng ký, Thuyết minh, Dự toán kinh phí (BM.07-QT.KHCN.03 đối với đề tài của giảng viên; BM.14-QT.KHCN.03 đối với đề tài NCKH của sinh viên).
- Công tác biên soạn tài liệu giảng dạy: Đề nghị các đơn vị cùng tác giả rà soát Quyết định 1854/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc giao Kế hoạch biên soạn giáo trình năm học 2017-2018 cho các đơn vị và thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Nhà trường với tác giả vào ngày 27/10/2017; đồng thời rà soát lại nhu cầu, khả năng thực hiện để tiến hành đăng ký biên soạn mới (BM.01-QT.KHCN.04) (đối với các chủ biên chưa hoàn thành biên soạn của năm học 2017-2018 sẽ không đăng ký biên soạn mới trong năm học 2018-2019). Các quy định về đăng ký biên soạn giáo trình được thực hiện theo Quyết định 1769/QĐ-ĐHHHVN, ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định về việc Ban hành Quy định biên soạn thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Trên cơ sở danh sách đăng ký từ các đơn vị, Nhà trường sẽ tiến hành giao nhiệm vụ KHCN, biên soạn giáo trình giảng dạy năm học 2018-2019 cho các cá nhân và đơn vị.
Tất cả các bản đăng ký cá nhân và bản tổng hợp chung (mẫu kèm theo) của toàn đơn vị đã được phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị nộp trực tiếp tại Phòng
KH-CN, gồm bản in và file mềm qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 07/9/2018 đối với CB, GV và trước 20/10/2018 đối với sinh viên để tổng hợp và tổ chức xét duyệt theo quy định của Nhà trường.
Biểu mẫu đăng ký được gửi qua email của trợ lý khoa học các Khoa hoặc tải biểu mẫu của Phòng KHCN tại website: khcn.vimaru.edu.vn.
2. Công tác đánh giá giữa kỳ
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tự tổ chức đánh giá giữa kỳ tiến độ thực hiện của các đề tài, giáo trình, tài liệu giảng dạy và nộp báo cáo về Phòng KH-CN trước 30/01/2019.
3. Công tác nghiệm thu đề tài, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Đối với các đề tài NCKH cấp Trường của CB, GV: trước khi tiến hành thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, các đơn vị nộp dự kiến danh sách Hội đồng khoa học chuyên ngành, bản toàn văn đề tài, tóm tắt đề tài, file mềm về Phòng KH-CN từ ngày 16 đến 20/4/2019 để tiến hành kiểm tra chống sao chép. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ ra Quyết định nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành tiến độ vào tuần cuối tháng 5 và 6 năm 2019.
- Đối với các đề tài NCKH sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trường trước ngày 20/4/2019. Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn.
- Đối với công tác nghiệm thu giáo trình, TLGD: Tác giả cần gửi 04 bản thảo giáo trình, tài liệu nghiệm thu (theo mẫu quy định về quy cách chế bản đã được ban hành); 04 đề cương chi tiết (theo chương trình đào tạo đã ban hành) và file mềm qua email: hienkhcndhhh@gmail.com để tiến hành làm thủ tục thẩm định, nghiệm thu theo quy định.
Nhận được thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới toàn thể CB, GV và sinh viên trong đơn vị biết để thực hiện./.