Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đăng ký xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2022

         Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Nhà trường; Căn cứ kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2021-2022; Căn cứ Thể lệ xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” (gọi tắt là giải thưởng NEPTUNE) của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc triển khai đăng ký xét tặng Giải thưởng như sau:
         Giải thưởng NEPTUNE được trao cho các Tập thể và cá nhân có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và thành tính trong hoạt động nghiên cứu khoa học được quy định trong thể lệ xét tặng giải thưởng. Các công trình của Tập thể, Cá nhân được quy đổi thành điểm đánh giá trong quá trình xét tặng, bao gồm: Công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Cơ sở, các công bố khoa học, bằng sáng chế - sở hữu trí tuệ,…
Hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” bao gồm:
*. Đối với Tập thể:
+ Đơn của Tập thể đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 1 và bảng kê khai các công trình theo mẫu);
+ Danh mục minh chứng và các minh chứng kèm theo (Toàn bộ hồ sơ minh chứng kèm theo được số hóa theo đúng thứ tự công trình các đơn vị thống kê có: bìa, mục lục,  có đánh số trang, định dạng PDF để gửi các thành viên Hội đồng đánh giá).
*. Đối với Cá nhân:
+ Đơn của Cá nhân đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 2 và bảng kê khai các công trình theo mẫu);
+ Danh mục minh chứng và các minh chứng kèm theo (Toàn bộ hồ sơ minh chứng kèm theo được số hóa theo đúng thứ tự công trình các đơn vị thống kê có: Bìa, mục lục, có đánh số trang, định dạng PDF để gửi các thành viên Hội đồng đánh giá).
          Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai kế hoạch tham gia đăng ký xét tặng giải thưởng NEPTUNE năm 2022 tới các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình.
       Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NEPTUNE đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (thông tin của hồ sơ và file điện tử hồ sơ được gửi qua form https://forms.gle/WvTzfjuXJc373tmd7) trước 16h00 ngày 30/9/2022.
         Để biết thêm chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Khoa học - Công nghệ (chuyên viên phụ trách Nguyễn Trung Kiên (A), số điện thoại: 0909091860)./.
File đính kèm: