Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư Ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư Cơ sở;
Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
Hiệu trưởng đề nghị các Khoa/Viện căn cứ các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở để đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020.
Hồ sơ đề cử gồm:
- Danh sách ứng viên đề cử (theo mẫu);
- Tóm tắt lý lịch khoa học ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư (Mẫu 03).
Đề nghị đơn vị đề cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (bản điện tử gửi về email: hdgscs@vimaru.edu.vn) trước 17g00, ngày 16/3/2020.
Nhận được thông báo này yêu cầu các Trưởng Khoa/Viện triển khai lựa chọn ứng viên đề cử theo đúng tiêu chuẩn và thời gian quy định./.

File đính kèm: