Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư Ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư Cơ sở;
Thực hiện Công văn số 13/HĐGSNN ký ngày 05/03/2021 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.
Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 theo các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở được quy định tại Điều 17 - Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.
Hồ sơ đề cử gồm:
- Danh sách ứng viên đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Tóm tắt lý lịch khoa học ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư (Mẫu 03 được gửi kèm thông báo này).
Các hồ sơ ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021, đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (bản điện tử gửi về email: hdgscs@vimaru.edu.vn) trước 16g00, ngày 29/4/2021.
Nhận được thông báo này yêu cầu các Trưởng Khoa/Viện triển khai lựa chọn ứng viên đề cử theo đúng tiêu chuẩn và thời gian quy định./.