Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022

        Triển khai công văn số 3874/BGTVT-MT ngày 05/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 bao gồm:
         - Nhiệm vụ thuộc kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 chuyển tiếp thực hiện năm 2022;
         - Các dự án, nhiệm vụ mở mới.
         Nội dung kế hoạch tập trung vào triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ giao liên quan đến công tác môi trường GTVT (chi tiết xem công văn 3874/BGTVT-MT ngày 05/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải kèm theo).
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của đơn vị mình đăng ký đề xuất và gửi Đề cương dự toán nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2022 theo biểu mẫu Phụ lục 4 kèm theo Công văn số 1932/BTNMT-KHTC ngày 27/4/2021 của Bộ TN&MT về Phòng Khoa học - Công nghệ trước ngày 17/5/2021, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: lantt@vimaru.edu.vn để tổng hợp và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Mọi chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (CV: Trần Thị Lan, điện thoại 0989996248).

Chi tiết xin mời xem file đính kèm./.