Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc đề xuất các nhiệm vụ, dự án phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển

Thực hiện Công văn 3750/BGTVT-MT ký ngày 11/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất các nhiệm vụ, dự án phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, Nhà trường thông báo tới các đơn vị đề xuất căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nghiên cứu để đề xuất các nhiệm vụ, dự án có tính cấp thiết để phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển (Chi tiết xem công văn và mẫu đính kèm).
Văn bản đề xuất và đề cương dự án, nhiệm vụ được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ trước ngày 10/5/2017 và bản mềm gửi qua địa chỉ email: hienkhcndhhh@gmail.com để tổng hợp và gửi về Bộ Giao thông vận tải theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0313.829111).
Nhận được Thông báo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.

Chi tiết văn bản được đính kèm.