Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc đề xuất đề tài KH&CN, Dự án SXTN thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2022

        Triển khai công văn số 5422/BGTVT-KHCN ngày 10/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch năm 2022 của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, Nhà trường thông báo tới các đơn vị nghiên cứu, đăng ký đề xuất đề tài KH&CN, Dự án sản xuất thử nghiệm (chi tiết xem quyết định 1038/QĐ-BGTVT ngày 08/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải kèm theo).
         Các bản đăng ký đề xuất đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu Phụ lục số 1 - được đính kèm thông báo này), các hạng mục soát xét chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành, xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật (Mẫu Phụ lục 2) đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 11h ngày 14/6/2021, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: lantt@vimaru.edu.vn để tổng hợp, gửi về Bộ GTVT theo quy định.

        Trân trọng./.

 

File đính kèm: