Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

         Nhà trường nhận được Văn bản số 4435/BGTVT-KHCN ngày 09/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký (nội dung hướng dẫn chi tiết xem Công văn gửi kèm).
        Các đề xuất (theo mẫu) được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ, phòng 206B, nhà A1 bằng văn bản và qua email: hienlt.khcn@vimaru.edu.vn trước 17h00 ngày 16/5/2022 để Nhà trường tổng hợp, gửi về Bộ GTVT theo quy định.