Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu cho công trình giao thông

Trường ĐHHH Việt Nam nhận được Công văn 7003/BGTVT-KHCN ký ngày 29/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu cho công trình giao thông, Nhà trường thông báo tới các CB, GV biết  để đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KHCN, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu cho công trình giao thông cụ thể như sau (xem Công văn đính kèm).
Các Phiếu đề xuất được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ bằng văn bản và qua email: hienkhcndhhh@gmail.com hạn cuối đến hết ngày 07/8/2019 để Nhà trường tổng hợp, xét duyệt và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 02253.829111/0945506468).
Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đề xuất./.

Biểu mẫu đề xuất được đính kèm Thông báo này.