Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Thực hiện Công văn 1364/BGTVT-KHCN ký ngày 13/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 như sau:
1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia cần bám sát mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN cấp quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chi tiết xem trên các Website của các chương trình quốc gia).
Đối với nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư: Hồ sơ đề xuất đặt hàng cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, hồ sơ đề xuất đặt hàng cần thuyết minh rõ căn cứ pháp lý, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích của các bên, khai thác được thế mạnh về KH&CN và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vần đề KH&CN cấp thiết trong nước.
2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Dự án sản xuất thử nghiệm: Hồ sơ đăng ký được lập theo mẫu Phụ lục 1, 2 tại Quyết định 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 của Bộ GTVT về quản lý đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Bộ.
3. Đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN: để thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN:
- Các dự án mới được xác định trên cơ sở xem xét nhu cầu cấp thiết cần duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết gắn với nhiệm vụ KH&CN được giao để hoàn thành nhiệm vụ.
- Các dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN kế hoạch 2018 phải được xây dựng, thẩm định trước 30/6/2017.
4. Xây dựng kế hoạch chi hoạt động thường xuyên
Dự toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập thực hiện theo các quy định hiện hành và Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ; Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập (Phụ lục 3).
5. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN
Các cơ quan đơn vị có nhu cầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm,... đăng ký theo nguyên tắc:
- Dự án mới đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
- Đối tượng đầu tư phải là tổ chức KH&CN có đăng ký hoạt động KH&CN;
- Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, chiến lược, định hướng phát triển KH&CN của ngành hoặc phục vụ cho việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc các chương trình quốc gia về KH&CN do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
6. Đối với nhiệm vụ soát xét chuyển đổi và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn:
Đơn vị rà soát nhu cầu quản lý của đơn vị mình, trên cơ sở đó, đề xuất các hạng mục soát xét chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành, xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải (theo mẫu tại Phụ lục 4).
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 của Bộ GTVT mà Nhà trường triển khai tới các đơn vị để thực hiện.
Các Phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ trước 13/3/2017 để Nhà trường tổng hợp, xét duyệt và gửi về Bộ GTVT theo quy định (Các biểu mẫu được đính kèm thông báo này).
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0313.829111).
Nhận được Thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.