Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Thực hiện Công văn 14445/BGTVT-KHCN ký ngày 25/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).
Các Phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng bản cứng và qua email: hienkhcndhhh@gmail.com trước 14/02/2018 để Nhà trường tổng hợp, xét duyệt và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 02253.829111).
Biểu mẫu được đính kèm thông báo này./.

File đính kèm: