Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

Thực hiện Công văn 1577/BGTVT-KHCN ký ngày 22/2/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 cụ thể như sau (xem Công văn đính kèm).
Các Phiếu đề xuất (theo mẫu) được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ bằng văn bản và qua email: hienkhcndhhh@gmail.com hạn cuối đến hết ngày 15/3/2019 để Nhà trường tổng hợp, xét duyệt và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 02253.829111/0945506468).
Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.