Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thực hiện Công văn 2894/BGTVT-KHCN ngày 05/04/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 của Bộ GTVT để tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem công văn gửi kèm).
Các Phiếu đề xuất (theo mẫu) được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ, Phòng 206A, Nhà A1 bằng văn bản và qua email: lantt@vimaru.edu.vn trước 11h00 ngày 19/4/2021 để Nhà trường tổng hợp, xét duyệt và gửi về Bộ GTVT theo quy định.

Chi tiết văn bản xin mời xem file đính kèm thông báo này./.