Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018

Thực hiện Công văn 36/TB-SKHCN ký ngày 12/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành thành phố năm 2018, Nhà trường thông báo tới các CB, GV biết để tham gia đăng ký, cụ thể như sau (xem công văn đính kèm).
Các phiếu đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng bản cứng và qua email hienkhcndhhh@gmail.com trước 07 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0313.829111).