Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020

Thực hiện Công văn 1968/BGTVT-MT ký ngày 06/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2020 như sau (xem Công văn đính kèm).
Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại
Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ đến hết 17h00 ngày 19/4/2019, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: hienkhcndhhh@gmail.com để tổng hợp và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0225.3829111/0945506468).
Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đề xuất đăng ký./.

File đính kèm: