Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1243/KH-ĐHHHVN-KHCN ngày 18/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên  năm học 2020-2021.
Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 11/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020-2021;
Để đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ thực hiện các đề tài NCKH đã được giao và phê duyệt trong năm học 2020-2021, Nhà trường dự kiến kế hoạch tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên và sinh viên như trong tài liệu đính kèm. Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện và các Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ, nội dung công việc đã thực hiện theo thuyết minh đăng ký và dự kiến ngày hoàn thành, đồng thời kiến nghị những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Biểu mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường và báo cáo
tổng hợp tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được gửi đính kèm Thông báo này.
Thời gian nhận báo cáo tiến độ từ ngày 12/4 đến ngày 15/4/2021 tại Phòng Khoa học - Công nghệ. Bản điện tử đề nghị gửi qua email khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp và báo cáo.
Chi tiết thông báo và biểu mẫu được đính kèm Thông báo này./.

File đính kèm: