Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

Theo Thư mời số 476/MĐC-XB ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc mời viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Nội dung cụ thể về thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài (xem thông báo chi tiết đính kèm).
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia và viết bài cho Tạp chí./.