Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH Cấp trường, NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị, Nhà trường đề nghị các đơn vị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và lên kế hoạch nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 đã được giao và các đề tài NCKH sinh viên đã đăng ký, yêu cầu các đơn vị cần hoàn thành những công việc sau:
1. Đề tài NCKH cấp Trường
Các đơn vị kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị mình và hoàn thành thuyết minh, tóm tắt thuyết minh, file thuyết minh đề tài, các ứng dụng hoặc hình ảnh demo sản phẩm kèm theo (nếu có); Dự kiến danh sách hội đồng, phản biện, địa điểm, thời gian do trợ lý Khoa học Khoa, Viện tập hợp và gửi trực tiếp về Phòng KH-CN và qua email khcn.dhhh@gmail.com thời gian cụ thể như sau:
+ Từ 17-21/4/2017: Nhận lịch đăng ký nghiệm thu, danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu, file mềm đề tài;
+ Từ 24-28/4/2017: Tiến hành kiểm tra chống sao chép tại BQL phần mềm Turnitin hoặc nếu đơn vị tự quét thì Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả quét và gửi kết quả về Phòng KH-CN theo quy định;
+ Từ 02-10/5/2017: Trả kết quả Turnitin, yêu cầu chỉnh sửa và chủ nhiệm đề tài gửi lại các file yêu cầu chỉnh sửa (nếu phải chỉnh sửa);
+ Từ 15-22/5/2017: Các đơn vị hoàn thiện bản cứng thuyết minh theo mẫu quy định và gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ, đồng thời nhận Quyết định nghiệm thu đề tài để gửi đi phản biện;
+ Từ 23/5-30/6/2017: Các đơn vị tổ chức đánh giá nghiệm thu theo thời gian, địa điểm đã đăng ký và thành phần Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định (Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm nghiệm thu đã đăng ký đề nghị các đơn vị thông báo lại với Phòng KH-CN; Đối với các đơn vị Thư ký hội đồng không phải là Phòng KH-CN thì khi tổ chức nghiệm thu phải có đại diện Phòng KH-CN tham dự và cuối buổi nghiệm thu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi Phòng KH-CN).
+ Từ 03/7-14/7/2017: Các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi về Phòng KH-CN để tập hợp trình ký và thanh toán.
2. Đề tài NCKH sinh viên
Các đơn vị chủ động kiểm tra đề tài bằng phần mềm Turnitin, thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu các đề tài đã đăng ký theo đúng quy định, tiến hành lựa chọn (theo Thể lệ xét tặng giải thưởng NCKH sinh viên đã được ban hành) mỗi đơn vị tối đa 02 đề tài hoặc có thể xem xét đề nghị 03 đề tài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trường về Phòng KHCN trước 20/04/2017 (gồm thuyết minh báo cáo và kèm theo file mềm qua emai khcn.dhhh@gmail.com). Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường dự kiến đánh giá vào trung tuần tháng 5/2017, các công trình đoạt giải cấp Trường sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn. Các thủ tục gửi dự thi cấp cao hơn sẽ được Phòng KH-CN hướng dẫn cụ thể tại văn bản của Bộ GD&ĐT theo quy định.
Để việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017 được hoàn thành tốt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các CB, GV của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện thông báo này (nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm).
Mọi thông tin xin liên hệ qua email: khcn.dhhh@gmail.com, điện thoại: 0313.829111./.

File đính kèm: