Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường của Trường ĐHHH VN;
Thực hiện Thông báo 93/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 17/01/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề NCKH cấp Trường và đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH cấp Trường, các đề tài NCKH sinh viên và giáo trình đã đăng ký được giao thực hiện năm học 2018-2019 và lên kế hoạch nghiệm thu, cụ thể như sau:
1. Đề tài NCKH cấp Trường
Các đơn vị rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị mình theo Quyết định 2142/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 06/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2018-2019 cho các đơn vị và hoàn thành Báo cáo tổng hợp kèm theo công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo), file Báo cáo tổng hợp, các ứng dụng hoặc hình ảnh demo sản phẩm kèm theo (nếu có); dự kiến danh sách hội đồng, phản biện (đối với những đề tài đủ điều kiện nghiệm thu theo QĐ 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 17/01/2019 về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường), địa điểm, thời gian do trợ lý Khoa học Khoa/Viện tập hợp gửi trực tiếp về Phòng KH-CN và qua email: khcn@vimaru.edu.vn thời gian cụ thể như sau:
+ Từ 15-19/4/2019: Nhận lịch đăng ký nghiệm thu, danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu, file mềm đề tài;
+ Từ 22-26/4/2019: Phòng KH-CN tiến hành gửi tất cả các đề tài NCKH về BQL phần mềm Turnitin để tiến hành kiểm tra chống sao theo quy định;
+ Từ 02-10/5/2019: Trả kết quả Turnitin, yêu cầu chỉnh sửa và chủ nhiệm đề tài gửi lại các file yêu cầu chỉnh sửa (nếu phải chỉnh sửa);
+ Từ 13-20/5/2019: Các đơn vị hoàn thiện bản cứng thuyết minh theo mẫu quy định và gửi về Phòng KH-CN, đồng thời nhận Quyết định nghiệm thu đề tài để gửi làm thủ tục phản biện;
+ Từ 23/5 đến hết tháng 6/2019: Các đơn vị tổ chức đánh giá nghiệm thu theo thời gian, địa điểm đã đăng ký và thành phần Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định (Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm nghiệm thu đã đăng ký đề nghị các đơn vị thông báo lại với Phòng KH-CN; Đối với các đơn vị có Thư ký hội đồng không phải là chuyên viên Phòng KH-CN thì khi tổ chức nghiệm thu phải có đại diện Phòng KH-CN tham dự và cuối buổi nghiệm thu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi Phòng KH-CN để tổng hợp kết quả theo quy định).
+ Từ 01/7-12/7/2019: Các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi về Phòng KH-CN để tập hợp trình ký và quyết toán đề tài theo quy định.
2. Đề tài NCKH sinh viên
Các đơn vị rà soát theo Quyết định 2065/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 29/10/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc giao đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 và chủ động tiến hành kiểm tra chống sao chép bằng phần mềm Turnitin; Thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu các đề tài đã đăng ký theo đúng quy định, tiến hành lựa chọn (theo Thể lệ xét tặng giải thưởng NCKH sinh viên đã được ban hành) mỗi đơn vị tối đa 02 đề tài hoặc có thể xem xét đề nghị 03 đề tài xuất sắc nhất (đối với đơn vị năm trước đo có Giải Nhất NCSV Cấp Trường) gửi dự thi cấp Trường về Phòng KH-CN trước 19/04/2019 (gồm thuyết minh báo cáo và kèm theo file mềm qua emai khcn@vimaru.edu.vn). Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường dự kiến đánh giá vào trung tuần tháng 5/2019, các công trình đoạt giải cấp Trường sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn. Các thủ tục gửi dự thi cấp cao hơn sẽ được Phòng KH-CN hướng dẫn cụ thể theo văn bản của Bộ GD&ĐT và các Bộ liên quan theo quy định.
3. Công tác biên soạn giáo trình
Đề nghị các đơn vị cùng tác giả rà soát theo Quyết định 2066/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 29/10/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam về việc giao Kế hoạch biên soạn giáo trình năm học 2018-2019 cho các đơn vị và thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Nhà trường với tác giả vào ngày 01/11/2018. Hạn nộp bản thảo về Phòng KH-CN chậm nhất vào 30/5/2019 để Nhà trường tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định và tiến hành nghiệm thu kết thúc trước 30/8/2019 theo kế hoạch năm học.
Để việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, NCKH sinh viên, giáo trình năm học 2018-2019 được hoàn thành tốt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết để thực hiện.
(Các quy cách trình bày được đăng tải trên website: http://khcn.vimaru.edu.vn)
Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng KH-CN theo điện thoại: 0225 3829111./.

File đính kèm: