Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020;
Căn cứ Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường của Trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Thực hiện Thông báo 110/TB-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 05/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề NCKH cấp Trường và đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH cấp Trường, các đề tài NCKH sinh viên và giáo trình đã đăng ký, được giao thực hiện năm học 2019-2020 và lên kế hoạch nghiệm thu, cụ thể như sau:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Các đơn vị rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị mình theo Quyết định số 1992/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/11/2019 về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019-2020 cho các đơn vị và hoàn thành Báo cáo tổng hợp kèm theo công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo khoa học), file Báo cáo tổng hợp, các ứng dụng hoặc hình ảnh demo sản phẩm kèm theo (nếu có); dự kiến danh sách hội đồng, phản biện (đối với những đề tài đủ điều kiện nghiệm thu theo QĐ 2133/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 17/01/2019 về việc Ban hành Quy định Quản lý đề tài NCKH cấp Trường), địa điểm, thời gian do cán bộ phụ trách khoa học đơn vị tập hợp gửi trực tiếp về Phòng KH-CN (bản điện tử qua email: khcn@vimaru.edu.vn) thời gian cụ thể như sau:
+ Từ 11/5-15/5/2020: Nhận lịch đăng ký nghiệm thu, danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu;
+ Từ 19/5-29/5/2020: Phòng KH-CN nhận file điện tử đề tài NCKH và chuyển BQL phần mềm Turnitin để tiến hành kiểm tra chống sao theo quy định (lưu ý chỉ kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin 01 lần duy nhất);
+ Từ 01/6-05/6/2020: Trả kết quả Turnitin, kiểm tra điều kiện đề tài được nghiệm thu;
+ Từ 08/6-19/6/2020: Các đơn vị hoàn thiện bản cứng thuyết minh theo mẫu quy định và gửi về Phòng KH-CN, đồng thời nhận Quyết định nghiệm thu đề tài để tiến hành thủ tục phản biện;
+ Từ 19/6/2020 đến hết tháng 7/2020: Các đơn vị tổ chức đánh giá nghiệm thu theo thời gian, địa điểm đã đăng ký và thành phần Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định (Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm nghiệm thu đã đăng ký đề nghị các đơn vị thông báo lại với Phòng KH-CN; Đối với các đơn vị có Thư ký hội đồng không phải là chuyên viên Phòng KH-CN thì khi tổ chức nghiệm thu phải có đại diện Phòng KH-CN tham dự và cuối buổi nghiệm thu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu gửi Phòng KH-CN để tổng hợp kết quả theo quy định).
+ Từ 03/8-14/8/2020: Các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi về Phòng KH-CN để tập hợp trình ký và quyết toán đề tài theo quy định.
2. Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Các Khoa/Viện rà soát theo Quyết định số 1992/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/11/2019 về việc giao đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020 và chủ động tiến hành hoạt động tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Khoa/Viện. Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
+ Từ 22/5-22/6/2020: Các Khoa/Viện tiến hành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu và lựa chọn đề tài tham gia bảo vệ cấp Trường;
+ Từ 15/7-18/7/2020: Hoàn thiện hồ sơ đề tài nghiệm thu cấp Trường;
+ Từ 27/7-31/7/2020: Tổ chức nghiệm thu, đánh giá và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020.
Các Khoa/Viện chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu các đề tài đã đăng ký theo đúng quy định, tiến hành lựa chọn (theo Thể lệ xét tặng giải thưởng NCKH sinh viên đã được ban hành) mỗi Khoa/Viện tối đa 02 đề tài hoặc có thể xem xét đề nghị 03 đề tài xuất sắc nhất (đối với Khoa/Viện năm trước đo có Giải Nhất “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Cấp Trường).

Hồ sơ đề tài NCKH sinh viên gửi dự thi cấp Trường về Phòng KH-CN trước 18/7/2020 (gồm thuyết minh báo cáo và kèm theo file mềm qua emai khcn@vimaru.edu.vn). Các công trình đoạt giải cấp Trường sẽ được lựa chọn gửi tham dự Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn (Thủ tục gửi dự thi cấp cao hơn sẽ được Phòng KH-CN hướng dẫn cụ thể theo văn bản của Bộ GD&ĐT và các Bộ liên quan theo quy định).
3. Công tác biên soạn giáo trình
Đề nghị các đơn vị cùng tác giả rà soát theo Quyết định 1993/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/11/2020 về việc giao Kế hoạch biên soạn giáo trình năm học 2019-2020 cho các đơn vị và thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Nhà trường với Tác giả vào ngày 15/11/2019. Hạn nộp bản thảo về Phòng KH-CN chậm nhất vào 28/8/2020 để Nhà trường tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định và tiến hành nghiệm thu kết thúc trước 12/11/2020 theo kế hoạch năm học.
Để việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, NCKH sinh viên, giáo trình năm học 2019-2020 được hoàn thành tốt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết để thực hiện.
(Các quy cách trình bày được đăng tải trên website: http://khcn.vimaru.edu.vn)
Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng KH-CN theo số điện thoại: 0225 3829111./.

File đính kèm: