Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022

        Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 10/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
        Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021-2022;
        Thực hiện Công văn số 1362/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022;
       Nhà trường yêu cầu các đơn vị rà soát, đôn đốc tiến độ các đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường được phê duyệt, giao thực hiện năm học 2021-2022 và lập kế hoạch tổ chức nghiệm thu, cụ thể như sau:
1. Kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin
        - Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) mở cổng hệ thống kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin đến ngày 28/4/2022, các Chủ nhiệm đề tài hoàn thành Báo cáo tổng kết, chủ động kiểm tra tỷ lệ tương đồng (ngày 28/4/2022 hệ thống Turnitin sẽ ghi nhận kết quả cuối cùng và kết thúc hoạt động kiểm tra tỷ lệ tương đồng);
        - Các Báo cáo tổng kết được đưa vào hệ thống Turnitin phải đảm bảo đúng form, đúng cấu trúc quy định đối với như bản in, bao gồm: Bìa, mục lục, danh mục hình vẽ - bảng biểu, nội dung, tài liệu tham khảo; Tên file được đặt là Mã đề tài (VD: DT21-22-XX);
        - Phòng KH-CN rà soát và trả kết quả kiểm tra tỷ lệ tương đồng theo quy định từ ngày 02/5 đến 06/5/2022 (hoặc có thể sớm hơn nếu báo cáo tổng kết đã đảm bảo tỷ lệ tương đồng theo quy định).
2. Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu và lịch nghiệm thu
        - Lãnh đạo các Khoa/Viện lựa chọn, đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chuyên ngành có đủ năng lực chuyên môn (được quy định tại Khoản 1 - Điều 17 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN) tham gia đánh giá, nghiệm thu đề tài và gửi về Phòng KH-CN để trình Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;
        - Căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị, các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm dự kiến để tiến hành nghiệm thu đề tài;
       - Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng nghiệm thu và lịch nghiệm thu được tổng hợp theo biểu mẫu gửi kèm thông báo này;
      - Thời gian đề xuất thành viên hội đồng và lịch nghiệm thu từ ngày 24/4 đến 06/5/2022.
3. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài
        - Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu và đảm bảo các điều kiện để đề tài được nghiệm thu. Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022 Chủ nhiệm đề tài nộp về Phòng KH-CN Báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt, gồm;
             + Báo cáo tổng kết đề tài (theo Mẫu BM-CS-22 bao gồm bản in và file điện tử theo quy định qua email Phòng KH-CN: khcn@vimaru.edu.vn);
             + Các sản phẩm đề tài (bắt buộc) và tài liệu kèm theo Báo cáo tổng kết đề tài (nếu có).
        - Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu sẽ được giao tới các Chủ nhiệm đề tài sau khi đề tài đã đủ điều kiện nghiệm thu và hoàn thành hồ sơ đề tài theo quy định.
4. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài
       - Từ ngày 15/5/2022 đến hết tháng 6/2022, các đơn vị tổ chức đánh giá nghiệm thu theo thời gian, địa điểm đã đăng ký và thành phần Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định ban hành;
        - Nội dung đánh giá và xếp loại đề tài được thực hiện theo Điều 16 và Điều 18 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN;
        - Hồ sơ đề tài phải được chuyển tới các thành viên Hội đồng nghiệm thu trước khi tổ chức nghiệm thu tối thiểu 05 ngày;
        - Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm nghiệm thu đã đăng ký, đề nghị các đơn vị thông báo với Phòng KH-CN trước khi tổ chức nghiệm thu tối thiểu 03 ngày.
5. Bàn giao sản phẩm và thanh, quyết toán đề tài
        - Từ ngày 04/7 đến 30/8/2022 (hoặc có thể chậm hơn sau khi các công bố là sản phẩm khoa học của đề tài được công bố), các chủ nhiệm đề tài rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán Hợp đồng Khoa học công nghệ và gửi về Phòng KH-CN để tổng hợp, thanh quyết toán đề tài theo quy định;
        - Các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá phải hoàn thiện các nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng và bàn giao sản phẩm cuối cùng (được quy định tại Điều 19 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN) của đề tài về Phòng KH-CN, chậm nhất sau 10 ngày tính từ thời điểm đề tài được nghiệm thu thành công.
         Để hoạt động nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021-2022 được hoàn thành tốt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các cán bộ, giảng viên là Chủ nhiệm đề tài của đơn vị mình biết để thực hiện. Văn bản chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.
         Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Phòng KH-CN theo số điện thoại: 0225 3829111 hoặc chuyên viên phụ trách ThS. Nguyễn Trung Kiên (Điện thoại: 0909091860 - Email: ntk@vimaru.edu.vn) để được hỗ trợ./.