Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 10/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 27/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm học 2023-2024;
Thực hiện công văn số 1258/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 11/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2023-2024;
Nhà trường yêu cầu các đơn vị rà soát, đôn đốc tiến độ các đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường được phê duyệt, giao thực hiện năm học 2023-2024 và lập kế hoạch tổ chức nghiệm thu, cụ thể như sau:
1. Kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin
- Bộ phận Turnitin Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tạo các lớp kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin, các Chủ nhiệm đề tài hoàn thành Báo cáo tổng kết (theo đúng quy định về thể thức), chủ động tiến hành kiểm tra tỷ lệ tương đồng theo quy định.
- Việc tổ chức thực hiện kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin như sau:
+ Từ ngày 08/4/2024-30/4/2024 (Thời gian khởi tạo các lớp kiểm tra có thể thay đổi theo hoạt động của hệ thống Turnitin Trường) các lớp được tạo và phân theo Khoa/Viện để Chủ nhiệm đề tài có thể chủ động kiểm tra và kiểm soát tỷ lệ tương đồng theo quy định (Các lớp kiểm tra tỷ lệ tương đồng trên Turnitin sẽ đóng sau ngày 30/4/2024);
+ Chủ nhiệm đề tài chuyển bản hoàn thiện cuối cùng của Báo cáo tổng kết theo đúng form, đúng cấu trúc quy định đối với như bản in, bao gồm: Bìa, mục lục, danh mục hình vẽ - bảng biểu, nội dung, tài liệu tham khảo; Tên file được đặt theo Mã đề tài (VD: DT23-24-XX) và đẩy vào hệ thống Turnitin đã được tạo.
+ Bộ phận phụ trách Turnitin KH-CN tiến hành rà soát tỷ lệ tương đồng Báo cáo tổng kết đề tài theo quy định từ ngày 24/4/2024 đến ngày 03/5/2024 (hoặc có thể sớm hơn nếu Báo cáo tổng kết đã đảm bảo tỷ lệ tương đồng theo quy định).
2. Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu và lịch nghiệm thu
- Lãnh đạo các Khoa/Viện lựa chọn, đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chuyên ngành có đủ năng lực chuyên môn (được quy định tại Khoản 1 - Điều 17 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN) tham gia đánh giá, nghiệm thu đề tài và gửi về Phòng KH-CN để trình Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;
- Căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị, các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm dự kiến để tiến hành nghiệm thu đề tài;
- Thời gian đề xuất thành viên hội đồng, lịch và địa điểm tổ chức nghiệm thu từ ngày 22/4/2024 đến 26/4/2024 (Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng nghiệm thu và lịch nghiệm thu được tổng hợp theo biểu mẫu gửi kèm thông báo này).
3. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài
- Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu và đảm bảo các điều kiện để đề tài được nghiệm thu. Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2024 Chủ nhiệm đề tài (hoặc cán bộ phụ trách khoa học Khoa/Viện) nộp về Phòng KH-CN Báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (hoặc sớm hơn nếu hồ sơ đề tài đã đầy đủ theo quy định), gồm;
+ Báo cáo tổng kết đề tài (theo Mẫu BM-CS-22 bao gồm bản in và file điện tử theo quy định qua email Phòng KH-CN: khcn@vimaru.edu.vn);
+ Các sản phẩm đề tài (bắt buộc) và tài liệu kèm theo Báo cáo tổng kết đề tài (nếu có).
- Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu sẽ được giao tới các Chủ nhiệm đề tài sau khi đề tài đã đủ điều kiện nghiệm thu và hoàn thành hồ sơ đề tài theo quy định.
4. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài
- Từ ngày 20/5/2024 đến hết tháng 6/2024, các đơn vị tổ chức đánh giá nghiệm thu theo thời gian, địa điểm đã đăng ký và thành phần Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định ban hành;
- Nội dung đánh giá và xếp loại đề tài được thực hiện theo Điều 16 và Điều 18 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN;
- Hồ sơ đề tài phải được chuyển tới các thành viên Hội đồng nghiệm thu trước khi tổ chức nghiệm thu tối thiểu 05 ngày;
- Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm nghiệm thu đã đăng ký, đề nghị các đơn vị xác báo lại với Phòng KH-CN trước khi tổ chức nghiệm thu tối thiểu 03 ngày.
5. Bàn giao sản phẩm khoa học và thanh, quyết toán đề tài
- Từ ngày 01/7 đến hết tháng 8/2024 (hoặc có thể chậm hơn sau khi các công bố là sản phẩm khoa học của đề tài được công bố nhưng không quá 29/11/2024), các chủ nhiệm đề tài rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán Hợp đồng Khoa học công nghệ và gửi về Phòng KH-CN để tổng hợp, thanh quyết toán đề tài theo quy định;
- Các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá phải hoàn thiện các nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng và bàn giao sản phẩm cuối cùng (được quy định tại Điều 19 Quyết định số 2068/QĐ-ĐHHHVN-KHCN) của đề tài về Phòng KH-CN, chậm nhất sau 10 ngày tính từ thời điểm đề tài được nghiệm thu thành công.
Để hoạt động nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2023-2024 được hoàn thành tốt, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các cán bộ, giảng viên là Chủ nhiệm đề tài của đơn vị mình biết để thực hiện.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Phòng KH-CN theo số điện thoại: 0225 3829111 hoặc các chuyên viên của Phòng KH-CN phụ trách các Khoa/Viện để được hỗ trợ./.
File đính kèm: