Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên Học kỳ I năm học 2021-2022

          Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc Ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:
          - Các Bộ môn thuộc các Khoa/Viện chuyên môn rà soát danh sách học phần dự kiến của Học kỳ I năm học 2021-2022 (do Phòng Đào tạo lập), kiểm tra và đối chiếu lại dữ liệu tổng hợp (Bản điện tử tài liệu tổng hợp của phòng KH-CN gửi kèm) đối với các đầu giáo trình, tài liệu học tập của học phần được sử dụng cho Học kỳ I năm học 2020-2021;
           - Bản tổng hợp rà soát danh sách giáo trình, tài liệu học tập có chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn (Biểu mẫu đính kèm) và các bản sách in (hoặc bản file .PDF) tương ứng của các học phần có sự thay đổi đề nghị gửi về Phòng KH-CN, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: hienlt.khcn@vimaru.edu.vn trước ngày 24/8/2021 để tổng hợp;
          Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các Khoa/Viện khi nhận được thông báo khẩn trương triển khai đến các Bộ môn để đảm bảo thời gian phát hành giáo trình, tài liệu kịp thời phục vụ học tập cho sinh viên trong Học kỳ I năm học 2021-2022./.