Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2020-2021:
- Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm tra và đối chiếu lại dữ liệu tổng hợp (từ các lần rà soát trước) các đầu giáo trình, tài liệu học tập của học phần được sử dụng cho học kỳ II năm học 2020-2021 đã được phòng KH-CN tổng hợp (Bản tổng hợp rà soát danh sách giáo trình, tài liệu học tập có chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn - kèm theo Thông báo này);
- Các đầu giáo trình, tài liệu học tập có bổ sung yêu cầu Trưởng các Bộ môn tại Khoa/Viện tổng hợp chuẩn bị bản sách in (hoặc bản file PDF tương ứng của các học phần - căn cứ theo danh mục thống kê đã được gửi kèm) và chuyển về Phòng KH-CN;
- Do số lượng học phần của học kỳ II nhiều, yêu cầu Trưởng các Bộ môn cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định của Biểu mẫu gửi kèm thông báo này để thuận tiện trong quá trình tổng hợp;
- Thời gian tiến hành rà soát cập nhật: Từ ngày 08/12/2020 đến 21/12/2020.
- Bảng tổng hợp giáo trình, tài liệu học tập được gửi về Phòng KH-CN có đầy đủ chữ ký của Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn và đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email khcn@vimaru.edu.vn để lưu và đối chiếu.
Những giáo trình, tài liệu học tập sau cập nhật, rà soát NXB Hàng hải sẽ lập kế hoạch in và bàn giao tới Phòng Công tác sinh viên. NXB Hàng hải sẽ chịu trách nhiệm về hình thức thành phẩm tài liệu in theo đúng quy định trước khi bàn giao cho Phòng Công tác sinh viên để phát hành.
Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các Trưởng Khoa/Viện khi nhận được thông báo này, cần đôn đốc, triển khai đến các Bộ môn để đảm bảo thời gian phát hành giáo trình, tài liệu kịp thời phục vụ học tập học kỳ II năm học
2020-2021./.

File đính kèm: