Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Về việc thanh toán kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Căn cứ Quyết định 2157/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017 cho các đơn vị;
Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH cấp Trường tại các đơn vị;
Sau khi nghiệm thu, đề nghị các chủ nhiệm đề tài hoàn thành các thủ tục sau đề phục vụ quyết toán kinh phí hỗ trợ. Thủ tục thanh toán Kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH Cấp Trường năm học 2016-2017, bao gồm (hồ sơ được kẹp theo thứ tự sau):
- 01 Giấy đề nghị thanh toán (BM đính kèm): Mỗi chủ nhiệm đề tài/giấy đề nghị;
- 01 Quyết định về việc Hỗ trợ kinh phí Đề tài NCKH Cấp trường năm học 2016-2017;
- 01 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH Cấp trường năm học 2016-2017;
- 01 Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH Cấp trường năm học 2016-2017;
- 05 phiếu nhận xét đề tài;
- 02 Bản nhận xét phản biện của đề tài;
- 01 Biên bản bàn giao tài liệu (Sản phẩm đề tài NCKH Cấp trường bao gồm: Bản in thuyết minh toàn văn, file thuyết minh toàn văn, sản phẩm đề tài nếu có).
Phòng Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm nhận bàn giao các sản phẩm đề tài NCKH cấp Trường gửi lưu chiểu tại Thư viện Đại học Hàng hải và Trung tâm Quản trị Mạng để công bố thông tin trên website Nhà trường;
Thời gian phòng Kế hoạch - Tài chính quyết toán kinh phí hỗ trợ đề tài cấp Trường: trước ngày 24/8/2017.
Biểu mẫu Giấy đề nghị thanh toán và biên bản bàn giao tài liệu được đính kèm thông báo này.