Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021

Nhà trường đã nhận được công văn số 4589/BGDĐT-KHCNMT Về việc thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 07/10/2019.
Các đơn vị thông báo, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất đề tài/dự án, gửi hồ sơ đề xuất ( Mẫu đề xuất) về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16h00 ngày 22/11/2019.

Các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tiêu chí ưu tiên, phân nhóm đề xuất tham khảo tại Công văn số 4589/BGDĐT-KHCNMT và Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.    

Mẫu đề xuất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai tới cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong đơn vị để nghiên cứu đề xuất tham gia.

Nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm./.

File đính kèm: