Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học và công nghệ với Tập đoàn Vingroup

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Công văn số: 0204/2019/CV-VINTECH về việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học và công nghệ với Tập đoàn Vingroup. Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường thông tin chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF), các nội dung triển khai như sau:

 

1. Xác định tổng thể các hạng mục hợp tác trong năm 2019:

Đề nghị các đơn vị triển khai, lựa chọn và xác nhận với Nhà trường danh sách các hạng mục hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu và kế hoạch của đơn vị:

- Phương thức xác nhận: Qua email về địa chỉ: khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp và lựa chọn.

- Thời gian: Trước 11h00 Thứ 2 ngày 06/5/2019.

- Nội dung:

+ Danh sách các hạng mục hoạt động (Phụ lục 1);

+ Cá nhân đại diện (đầu mối chính) cho từng hạng mục (Phụ lục 3).

 

2. Triển khai nội dung từng hoạt động cụ thể trong năm 2019:

Đơn vị tham khảo cụ thể tại tài liệu đính kèm (Phụ lục 2) và gửi hồ sơ về Phòng Khoa học - Công nghệ.

Phương thức nhận hồ sơ:

- Qua email: Qua email về địa chỉ: khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp và lựa chọn.

- Qua văn bản: về Phòng Khoa học - Công nghệ, phòng 206B, tầng 2, Nhà A1.

- Thời gian: Theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2.

- Nội dung: Theo hướng dẫn tại các điều từ A.01 đến A.06 (Phụ lục 2).

 

Các chương trình hỗ trợ bao gồm:

+ Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng - Quỹ Techplus (Mẫu đăng ký trực tuyến A01.Techplus.dangky);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

+ Chương trình tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu KHCN ứng dụng - năm 2019 (Mẫu đăng ký trực tuyến A.02.Lab);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

+ Chương trình tài trợ sự kiện - năm 2019 (Mẫu đăng ký trực tuyến  A.03.Sukien);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

+ Chương trình tài trợ học kỳ doanh nghiệp - năm 2019 (Mẫu đăng ký trực tuyến A.04.Hockydoanhnghiep);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

+ Chương trình tài trợ đào tạo SAP - năm 2019 (Mẫu đăng ký trực tuyến A.05.SAP);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

+ Chương trình tài trợ CLB khởi nghiệp và công nghệ (Mẫu đăng ký trực tuyến A.06.CLB);

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OSlq7VPRkk-U-D15DZbJ...

 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo đến cán bộ, giảng viên của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.

File đính kèm: