Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế về Logistics và Kỹ thuật công nghiệp ICLIE 2021

Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị khoa học quốc tế về Logistics và Kỹ thuật công nghiệp ICLIE 2021 (The International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2021) do Trường Đại học Văn Lang tổ chức (Thông tin chi tiết của Hội nghị được đính kèm thông báo này). Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học, học viên, sinh viên có quan tâm thuộc đơn vị mình tham gia viết bài và dự Hội nghị.

Các thông tin chính của Hội nghị:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

+ Thời gian: 28/8/2021

+ Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các mốc thời gian chính của Hội nghị:

+ Thời hạn nộp tóm tắt: 25/05/2021.

+ Thông báo chấp nhận tóm tắt: 09/06/2021

+ Thời hạn báo cáo đầy đủ: 25/06/2021.

+ Thông báo chấp nhận báo cáo đầy đủ:16/07/2021.

+ Đăng ký tham dự hội nghị: 20/07/2021.

+ Đăng ký trả phí: 30/07/2021.

+ Ngày diễn ra hội nghị: 28/08/2021.

Thông tin chi tiết về Hội nghị, xin vui lòng liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ, 206B, nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (CV. Phạm Tâm Thành, email: phamtamthanh@vimaru.edu.vn, điện thoại: 0904.922.923).