Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ VI về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2021)

Nhà trường nhận được Công văn số 11/CV-TĐH ngày 01/03/2021 của Hội Tự động hóa Việt Nam về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị VCCA-VI. Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học, học viên, sinh viên có quan tâm thuộc đơn vị mình tham gia viết bài và dự Hội nghị, đồng thời đề cử các nhà khoa học có kinh nghiệm tham gia Ban Chương trình của Hội nghị (theo mẫu đính kèm).

Các thông tin chính của Hội nghị:
1. Các chủ đề chính
- Tự động hóa.
- Điều khiển học.
- Ứng dụng.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:
+ Thời gian: Ngày 5 đến 6/11/2021.
+ Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
3. Các mốc thời gian chính của Hội nghị:
+ Thời hạn nộp toàn văn báo cáo: 15/03/2021 - 31/7/2021.
+ Thông báo chấp nhận bài: 31/08/2021 - 15/09/2021.
+ Thời hạn nộp bài đã hoàn thiện: 30/09/2021 - 05/10/2021.
+ Đăng ký tham dự hội nghị: 06/10/2021 - 03/11/2021.
+ Ngày diễn ra hội nghị: 5 - 6/11/2021.
Các thông tin liên quan đề nghị liên hệ Phòng Khoa học - Công nghệ (CV Phạm Tâm Thành, điện thoại 0904.922.923, email: phamtamthanh@vimaru.edu.vn).

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: