Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019

Thực hiện Công văn số 206/BGTVT-KHCN ngày 08/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về việc xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao. Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường nghiên cứu, đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC và Chương trình CNC năm 2019 theo công văn hướng dẫn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công thương (chi tiết xem công văn đính kèm).
Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ bằng văn bản và qua email: khcn@vimaru.edu.vn theo 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 15/01/2018 và Đợt 2 trước ngày 09/03/2018 để Nhà trường xét duyệt và gửi về Bộ Công thương theo quy định.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0225.3829111).
Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.