Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Căn cứ Công văn số 13/HĐGSNN ký ngày 05/03/2021 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng Giáo sư Nhà nước được đính kèm theo thông báo này).
Các ứng viên đăng ký ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo mẫu BM-ĐK-GS/PGS và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (bản điện tử gửi về email: hdgscs@vimaru.edu.vn) trước 16g00, ngày 23/4/2021.
Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên đã đăng ký ở trên, đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ trước ngày 20/6/2021.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ hoặc xem thêm tại website: http://hdgsnn.gov.vn/.