Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

        Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ký ngày 08/4/2022 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng Giáo sư Nhà nước được đính kèm theo thông báo này).
        Các ứng viên đăng ký ghi danh xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo mẫu BM-ĐK-GS/PGS và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (bản điện tử gửi về email: hdgscs@vimaru.edu.vn) trước 16g00, ngày 12/5/2022.
Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên đã đăng ký ghi danh ở trên, đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16g00, ngày 28/6/2022.
        Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ hoặc xem thêm tại website: http://hdgsnn.gov.vn/ và file đính kèm.