Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các đơn vị lập báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đơn vị đã đề ra.
Các nội dung báo cáo và kế hoạch cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này.
Bản báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch khoa học và công nghệ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị được gửi về Phòng KH-CN (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 17h00 ngày 27/08/2018.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để phối hợp thực hiện./.