Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời nhằm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020-2021 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện lập báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đơn vị đã đề ra.
Các nội dung báo cáo và kế hoạch cụ thể được thể hiện trong biểu mẫu đính kèm thông báo này.
Bản báo cáo kết quả và kế hoạch khoa học và công nghệ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị được gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 16h00 ngày 11/9/2020.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi tới các Cán bộ, Giảng viên của đơn vị mình biết để phối hợp thực hiện./.

File đính kèm: