Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] V/v báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2023-2024

          Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời chuẩn bị công tác triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ cho năm học 2023-2024, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện lập báo cáo tổng kết kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đơn vị đã đề ra.
Báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2022-2023 kèm phụ lục và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2023-2024 đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 11h00 ngày 18/8/2023 để tổng hợp và báo cáo.
          Chi tiết thông báo và các biểu mẫu liên quan xin vui lòng xem tại file đính kèm thông báo này.
         Trân trọng./.
File đính kèm: