Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường và đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 774/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 20/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 06/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kinh phí và giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 29/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019.
Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên năm học 2018-2019 theo biểu mẫu đính kèm thông báo này.
1. Nội dung báo cáo tiến độ bao gồm:
- Tiến độ, nội dung công việc đã thực hiện theo thuyết minh đăng ký và dự kiến ngày hoàn thành;
- Kiến nghị những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
2. Thời gian nhận báo cáo tổng hợp: từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019.
Đối với bản báo cáo tiện độ, ngoài bản in có đủ thông tin và chữ ký xác nhận (biểu mẫu đính kèm), các Khoa/Viện gửi bản điện tử qua email khcn@vimaru.edu.vn để Phòng KH-CN tổng hợp.
Để đảm bảo nội dung và chất lượng của các đề tài theo đúng tiến độ, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện triển khai đôn đốc, tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký./.

File đính kèm: