Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường và đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch số 847/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 26/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018;
Quyết định số 1929/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 30/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018.
Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên năm học 2017-2018 theo biểu mẫu đính kèm thông báo này.
1. Nội dung báo cáo tiến độ bao gồm:
- Tiến độ, nội dung công việc đã thực hiện và dự kiến ngày hoàn thành;
- Kiến nghị những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
2. Thời gian nhận báo cáo tổng hợp: từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2018.
Đối với bản báo cáo tiện độ, ngoài bản in có đủ thông tin và chữ ký xác nhận (biểu mẫu đính kèm), các Khoa/Viện gửi bản điện tử qua email khcn@vimaru.edu.vn để Phòng KH-CN tổng hợp.
Để đảm bảo nội dung và chất lượng của các đề tài theo đúng tiến độ, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện triển khai đôn đốc, tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký./.