Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21” ký ngày 10/01/2019 của Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam.
Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của các nghị quyết 29-NQ/TW và 19-NQ/TW để từ đó kiến nghị lên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về hướng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo của đất nước trong thời gian tới.
*. Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:
- Vai trò, đặc trưng và các thuộc tính của hệ thống giáo dục mở;
- Cơ cấu hệ thống giáo dục mở cho giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 29;
- Hệ thống các cơ sở giáo dục của Việt Nam để bảo đảm định hướng mở;
- Định hướng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cho Việt Nam đến năm 2030 theo tinh thần của Nghị quyết 19;
- Tương lai của hệ thống trường sư phạm địa phương;
- Cấu trúc tổ chức của các đại học đa lĩnh vực, học viện và trường đại học;
- Mô hình trường cao đẳng cộng đồng/đại học cộng đồng  ở Việt Nam;
- Các loại hình cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp đáp ứng nhu câu nhân lực cho Việt Nam;
- Phân loại các cơ sở giáo dục theo thuộc tính sở hữu;
*. Đại biểu tham dự Khoảng 200 đại biểu, bao gồm:
- Đại biểu từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước;
- Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và các đơn vị đồng chủ trì;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các doanh nghiệp về khoa học, công nghệ;
- Các chuyên gia giáo dục.
*. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Hà Nội.
*. Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo
- Đăng ký tham dự hội thảo:
Sau khi xác định thời gian và địa điểm cụ thể, Ban Tổ chức hội thảo sẽ gửi thông báo để Quý vị đại biểu đăng ký danh sách tham dự.
- Tham luận hội thảo
Báo cáo cáo toàn văn gửi về email: hiephoidhcdvn@gmail.com
Hạn chót nhận báo cáo toàn văn: ngày 05/4/2019.
- Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right margin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email).
Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (E-mail, số di động).
Các bài báo xin được gửi trực tiếp về Ban Tổ chức hội thảo và đồng thời gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn.
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết để tham gia viết bài tham dự Hội thảo./.

File đính kèm: