Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHHVN về việc ban hành Quy định về công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện chuyên môn chỉ đạo các Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2017 - 2018:
- Các Bộ môn tại Khoa/Viện chuyên môn sẽ kiểm tra và đối chiếu lại dữ liệu tổng hợp (từ lần rà soát trước) các đầu giáo trình, tài liệu học tập của học phần được sử dụng cho học kỳ II năm học 2017 - 2018 đã được phòng KH-CN tổng hợp (Bản tổng hợp rà soát danh sách giáo trình, tài liệu học tập có chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn - kèm theo Thông báo này);
- Các đầu giáo trình, tài liệu học tập có bổ sung đề nghị Trưởng các Bộ môn tại Khoa/Viện tổng hợp chuẩn bị bản sách in (hoặc bản file PDF tương ứng của các học phần - căn cứ theo danh mục thống kê đã được gửi kèm) và chuyển về Phòng KH-CN;
- Do số lượng học phần của học kỳ II nhiều, đề nghị Trưởng các Bộ môn cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định của Biểu mẫu gửi kèm thông báo này để thuận tiện trong quá trình tổng hợp;
- Thời gian tiến hành rà soát cập nhật: Từ ngày 13/11/2017 đến 24/11/2017.
- Bảng tổng hợp rà soát có đầy đủ chữ ký của Trưởng Khoa/Viện, Trưởng Bộ môn và thông tin gửi về Phòng KH-CN để lưu và đối chiếu. File tổng hợp rà soát và file các bản mềm Giáo trình, tài liệu học tập đề nghị chuyển qua email khcn@vimaru.edu.vn.
Những giáo trình, tài liệu học tập sau cập nhật, rà soát NXB Hàng hải sẽ lập kế hoạch in giáo trình, tài liệu giảng dạy và bàn giao cho Phòng Công tác sinh viên. NXB Hàng hải sẽ chịu trách nhiệm về hình thức thành phẩm in theo đúng quy định trước khi bàn giao cho Phòng CTSV để phát hành.
Do thời gian gấp rút, nhận được thông báo này đề nghị các Trưởng Khoa/Viện đôn đốc triển khai đến các Bộ môn để đảm bảo thời gian phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ học tập học kỳ II năm học 2017-2018./.