Skip to content Skip to navigation

Thông báo: V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 51

Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 01 tháng 6 năm 2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp” vào ngày 29 - 30/9/2017, Nhà trường thông báo tới Nhà khoa học tham gia viết bài cho kỷ yếu hội thảo.
Hội thảo nhằm giải quyết các vấn đề Khoa học Công nghệ của tỉnh Đồng Tháp và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học của các trường thành viên tham gia viết bài cho Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51. Chủ đề bài viết cho Hội thảo liên quan đến các lĩnh vực được đặt hàng theo Công văn số 239/UBND-KTN ký ngày 28/4/2016 (Công văn kèm theo).
- Hạn cuối gửi bài: trước 17h00 ngày 10/8/2017 (bài viết được gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn).

Nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm.