Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung cụ thể trong biểu mẫu đính kèm thông báo này.
Bản kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị được gửi về Phòng Phòng KH-CN (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 17h00 ngày 11/9/2017.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để phối hợp thực hiện./.

Nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm.

File đính kèm: