Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO:Về việc tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (The 6th conference on management and business - COMB 2017)

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẽ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về quản trị và kinh doanh trên toàn quốc về những thay đổi của môi trường kinh doanh dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Nhà trường chuyển tới các cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học Khoa Kinh tế và Khoa Quản trị - Tài chính tham gia viết bài cho Hội thảo.
Báo cáo khoa học/Bài báo được gửi về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng theo email: comb@due.edu.vn, đồng thời gửi email qua địa chỉ Phòng KH-CN khcn@vimaru.edu.vn, thời gian: trước ngày 30/9/2017.
Thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài tham dự (xem thông báo chi tiết đính kèm).
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia và viết bài cho Hội thảo./.

File đính kèm: