Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đạt nhóm các trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam UPM

Sáng ngày 02/01/2020, Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học về các chỉ số nghiên cứu khoa học của các cơ sở đại học trong cả nước. Trong đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã vươn nhóm các trường đại học hàng đầu.

Các tiêu chí đánh giá được đưa ra gồm: Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 (chiếm 45%); Năng suất nghiên cứu - chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và nghiên cứu viên (chiếm 25%); Chất lượng nghiên cứu - chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 (chiếm 25%); Chỉ số công bố bằng nội lực - Tỷ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam (chiếm 5%).

Nguồn: http://upm.vn/

Hình 1. Tiêu chí xếp hạng UPM các chỉ số nghiên cứu

 Cụ thể, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được xếp hạng như sau: xếp hạng tổng thể của các chỉ số nghiên cứu đạt thứ 21; chỉ số nghiên cứu nội lực đạt thứ 4; chỉ số trích dẫn trung bình đạt vị trí thứ 18; chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên đạt thứ 27 và chỉ số quy mô công bố đạt thứ 26 trên Bảng xếp hạng.

Hình 2. Xếp hạng tổng thể của các chỉ số nghiên cứu

Hình 3. Xếp hạng chỉ số nghiên cứu nội lực

Hình 4. Xếp hạng chỉ số trích dẫn trung bình

Hình 5. Xếp hạng chỉ số quy mô công bố

Từ năm 2014 đến nay Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có trên 130 công bố khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục ISI, 291 công bố được đăng trên các Tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS và trên 1.000 bài báo đăng trong tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước.

Nguồn: Web of Science

Hình 6. Số lượng công bố của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

trên các Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI từ năm 2014-2019

Nguồn: Scopus

Hình 6. Số lượng các công bố của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

trên các Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCOPUS từ năm 2014-2019

Ngoài ra, Nhà trường còn có Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải là nơi đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải. Tạp chí là một trong số các tạp chí chuyên ngành uy tính thuộc danh mục Hội đồng ngành Giao thông Vận tải, Hội đồng liên ngành Cơ khí - Động lực theo Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Để đạt được thành tích đáng tự hào này, trong những năm qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy các công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước bên cạnh việc đa dạng hóa nghiên cứu khoa học. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên triển khai hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 2232/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 06/12/2018 và từ quý III năm 2019 Nhà trường tiếp tục triển khai Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam số 1704/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 23/9/2019 nhằm khuyến khích giảng viên các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng, các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu; Thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu và đẩy mạnh nghiên cứu, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của Nhà trường, thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ, cải tiến hoạt động đào tạo gắn kết với hoạt động khoa học,...

Đây là một thành công lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà Trường, thể hiện sự đúng đắn trong các chính sách phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc sứ mạng của Nhà trường đã đề ra và sẽ là bước đệm vững chắc để Nhà trường nỗ lực và phát triển không ngừng, khẳng định chất lượng đào tạo trên bản đồ giáo dục Việt Nam và trên quốc tế.

 

Nguồn: http://vimaru.edu.vn/