Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham gia Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa thành phố Hải Phòng với Bộ Khoa học & Công nghệ

          Chiều 29/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.
          Đây là một sự kiện lớn với mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với Bộ Khoa học & Công nghệ trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng; Tập trung nguồn lực của thành phố Hải Phòng và sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của vùng Bắc Bộ; trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước; Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ gắn với thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề then chốt, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng. Phấn đấu đến năm 2030, Tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt mức trên 50%, tốc độ đổi mới công nghệ đạt 20%, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt 50%.
Các đại biểu tham dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2022-2025
         Tham dự Hội nghị ký kết có sự góp mặt của các Ban ngành, đoàn thể thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ và đại diện các Trường Đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong chương trình ký kết, các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với Bộ Khoa học & Công nghệ tập trung vào 05 nội dung trọng tâm sau: Hỗ trợ Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước.
PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị
         Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được vinh dự mời tham gia hội nghị và được chọn là 1 trong 3 tham luận của thành phố tại Hội nghị, bên cạnh các tham luận khác của Bộ Khoa học & Công nghệ. PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày tham luận “Khoa học công nghệ biển gắn với với sự phát triển của thành phố Hải Phòng và chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia”. Nội dung tham luận đã nêu: Trên địa bàn Hải Phòng hiện có 20 tổ chức KH&CN lĩnh vực biển và môi trường biển, trong đó có Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hải Phòng và 03 viện nghiên cứu lớn của Trung ương (Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Hải sản và Viện Y học biển). Các đơn vị này tập hợp được đội ngũ cán bộ KH&CN biển lớn và tinh túy nhất của thành phố, có học hàm giáo sư, phó giáo sư; học vị tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, thạc sĩ. Bên cạnh đó, còn một số lượng không nhỏ cán bộ KH&CN biển hoạt động tại các tổ chức KH&CN, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp,… Đây là vốn quý để phát triển KH&CN và các ngành kinh tế biển của thành phố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay, đội ngũ cán bộ KH&CN biển của thành phố vẫn hạn chế về số lượng, chưa hoàn chỉnh về cơ cấu chuyên môn, chất lượng chưa đồng đều; do đó, nhân lực khoa học và công nghệ biển chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu để Hải Phòng “trở thành trung tâm quản lý, nghiên cứu, phát triển KH&CN biển của cả nước”. Trải qua hơn 66 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam không tách rời với sự phát triển chung của Thành phố Hải Phòng. Nhà trường luôn luôn sẵn sàng chung tay xây dựng Thành phố bằng cả tâm huyết và trí tuệ; đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045” và chủ động hội nhập toàn cầu. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể:

          Một là: Bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng… để tham gia đề xuất, chủ động khai thác các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tăng cường mối liên kết Nhà trường - doanh nghiệp, doanh nghiệp đóng vai trò đòn bẩy kích thích sáng tạo và chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sản phẩm đào tạo, đồng thời là nơi cung cấp thêm nguồn lực vật chất cũng như tài chính cho Nhà trường;
         Hai là: Thành lập các Trung tâm nghiên cứu, vườn ươm tạo công nghệ, khu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Nhà trường để tăng tính chủ động trong quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp bằng các hình thức ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, hoặc thực hiện các nội dung nghiên cứu, phát triển công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp.
         Ba là: Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tham mưu với thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phát huy sức mạnh và năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất của Nhà trường ngang tầm trọng điểm quốc gia, có tầm cỡ trọng khu vực và quốc tế. Xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng có tính liên tục, dài hạn do các trường làm nòng cốt trong kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của thành phố.
        Bốn là: Xây dựng các hoạt động, chương trình bổ trợ để mời đội ngũ doanh nhân trực tiếp tham gia giảng dạy những nội dung cần thiết trong chương trình đào tạo, duy trì và phát triển chương trình kết nối doanh nghiệp giữa các Khoa/Viện của Nhà trường với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

            Cũng trong nội dung tham luận, PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ ngành và thành phố Hải Phòng một số giải pháp góp phần nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước, đặc biệt phát triển nhân lực khoa học và công nghệ biển. Các nội dung kiến nghị của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Hội nghị đánh giá cao và mang tính thiết thực đối với thành phố Hải Phòng.
             Kết thúc Hội nghị, thành phố Hải phòng và Bộ Khoa học & Công nghệ đã thống nhất ký kết chương trinh phối hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Tin do Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp.