Skip to content Skip to navigation

Về kế hoạch tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín”

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu thông qua việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong khu vực và trên thế giới về các hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường lập kế hoạch tổ chức hội thảo: “Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung
1.1. Mục đích
Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn mà các giảng viên, Nhà khoa học, nghiên cứu sinh hay gặp phải khi đăng các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành đặc biệt đối với các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS, trang bị thêm kỹ năng viết bài báo khoa học và cách giải quyết những khó khăn trong quá trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành thường gặp.
1.2. Thời gian: 1/2 ngày, Thứ Ba ngày 22/5/2018.
1.3. Địa điểm tổ chức
Phòng Hội thảo Quốc tế số 01, Tầng 03 - Nhà A1 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
1.4. Báo cáo viên
Các chuyên gia, Nhà khoa học trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong việc công bố công trình khoa học trên các Tạp chí khoa học quốc tế có uy tín;
1.5. Thành phần tham dự
Cán bộ, giảng viên, các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
2. Phân công nhiệm vụ
- Phòng Khoa học - Công nghệ: Chịu trách nhiệm trong các hoạt động: lập kế hoạch tổ chức, dự trù kinh phí, chuẩn bị nội dung hội thảo; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan của hội thảo;
- Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải: Chịu trách nhiệm thông báo, triển khai nội dung hội thảo tới các cán bộ, Nhà khoa học thuộc Viện quản lý để chuẩn bị các vấn đề liên quan phục vụ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.
- Các Khoa/Viện: Chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học được biết kế hoạch và nội dung hội thảo để chuẩn bị các ý kiến thảo luận.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Căn cứ kế hoạch đã phê duyệt và căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ để chuẩn bị kinh phí cho hội thảo;
- Phòng Tổ chức - Hành chính: Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội thảo phòng họp, loa máy, nước uống, maket hội thảo;
- Trung tâm Quản trị mạng: Chịu trách nhiệm về kết nối mạng trong khu vực hội thảo, phục vụ tra cứu và giới thiệu các tạp chí quốc tế;
- Thư viện: Chịu trách nhiệm cung cấp và giới thiệu hệ cơ sở dữ liệu quốc tế, các tài liệu liên quan đến hệ cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu các công bố khoa học quốc tế.
Yêu cầu các đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung của Kế hoạch này để hội thảo được tổ chức thành công./.

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.