Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014

THÔNG BÁO
Về việc tham gia Hội chợ Vietship 2014
Thực hiện Công văn số 65/VPHH ký ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hiệp hội chủ tàu Việt Nam về việc tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 7 – Công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (VIETSHIP 2014).
Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội từ 26 – 28 tháng 02 năm 2014 dưới sự phối hợp của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Hội viên Hiệp hội chủ tàu Việt Nam) phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ triển lãm Việt Nam tổ chức.
Phiếu đăng ký tham gia triển lãm (kèm theo) được gửi về Phòng KH-CN trước 17/8/2013 để trình Nhà trường duyệt và gửi về Ban tổ chức.
 Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của Ngành công nghiệp tàu thủy, ngành hàng hải và vận tải biển của đất nước, Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia thực hiện./.