Skip to content Skip to navigation

V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2013-2014

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau:

- Các đơn vị chủ động tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2013-2014 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, dự toán kinh phí (BM.09-QT.KHCN.03).
- Công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, đề nghị các đơn vị rà soát lại nhu cầu, khả năng thực hiện và tiến hành đăng ký biên soạn (BM.15-QT.KHCN.03), đồng thời thủ trưởng các đơn vị và chủ biên tài liệu giảng dạy cần kiểm tra lại tài liệu đã đăng ký biên soạn trong các năm nhưng chưa thực hiện, cần có kế hoạch thực hiện như đã đăng ký với Nhà trường.
Trên cơ sở danh sách đăng ký từ các đơn vị, Nhà trường sẽ tiến hành giao nhiệm vụ KHCN, biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2013-2014 cho các cá nhân và đơn vị.
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tự tổ chức đánh giá giữa kỳ tiến độ thực hiện của các đề tài, tài liệu giảng dạy và nộp báo cáo về Phòng KH-CN trước 30/01/2013.
Để tiến hành thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, các đơn vị nộp bản toàn văn đề tài, tóm tắt đề tài, file mềm và dự kiến danh sách Hội đồng khoa học chuyên ngành về Phòng KH-CN trước ngày 15/05/2014. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ ra Quyết định nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành vào tháng 5 và 6 năm 2014.
Đối với các đề tài NCKH sinh viên, các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trường trước 15/04/2014. Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn.
 Tất cả các bản đăng ký cá nhân và bản tổng hợp chung (mẫu kèm theo) của toàn đơn vị đã được phê duyệt của thủ trưởng đơn vị nộptrực tiếp tại Phòng 
KH-CN, gồm bản in và file mềm trước 07/9/2013 để tổng hợp và trình Ban giám hiệu duyệt.